ACR (odstup přeslechu na blízkém konci)

ACR (Attenuation to Crosstalk Ratio) je teoretický parametr (tj. neměří se,
ale odvozuje se ze dvou již změřených hodnot), který vyjadřuje rozdíl mezi
NEXTem a útlumem: ACR [dB] = NEXT [dB] - A [dB]. Pokud se úroveň
útlumu potká nebo přiblíží k úrovni přeslechu, dojde ke ztrátě signálu.
Odstup NEXTu a útlumu musí být alespoň 10 dB.FEXT (přeslech signálu na vzdáleném konci)

FEXT (Far End Cross Talk) vyjadřuje přeslech signálu z jednoho páru na druhý měřený na vzdáleném konci. Je to stejný parametr jako NEXT jen s tím rozdílem, že v případě FEXTu probíhá měření na rozdílných koncích kabelu. Opět se měří všechny kombinace párů v rámci jednoho kabelu – tj. 12-36, 12-45, 12-78, 36-45, 36-78, 45-78. FEXT tvoří důležitý základ pro parametr ELFEXT.


ELFEXT (odstup přeslechu na vzdáleném konci)

ELFEXT (Equal Level Far End Cross Talk) odpovídá mnohem lépe skutečné situaci při přenosu dat než parametr FEXT. Přeslech uvnitř kabelu se totiž snižuje spolu se zvyšujícím se útlumem. Stejně jako v případě ACR se jedná o teoretický parametr (tj. neměří se, ale počítá
z jiných již naměřených hodnot): ELFEXT [dB] = FEXT [dB] – A [dB]. Odstup přeslechu na vzdáleném konci je tedy FEXT snížený o útlum.
PSNEXT (výkonový součet přeslechu na blízkém konci)

PSNEXT (Power Sum NEXT) je teoretická hodnota počítaná z již naměřeného NEXTu. Parametr PSNEXT je důležitý především pro protokoly, které používají k přenosu signálu všechny čtyři páry (nejčastěji Gigabit Ethernet). Výkonový součet přeslechu na blízkém konci vyjadřuje kolik rušivého signálu se v rámci jednoho kabelu dostává ze tří párů do zbývajícího čtvrtého páru. Zdroj signálu a měření přeslechu probíhá na stejném konci kabelu.Propagation Delay (zpoždění signálu)

Tato hodnota vyjadřuje zpoždění signálu z jednoho konce kabelu na druhý. Typické zpoždění signálu u kabelu kategorie 5e se pohybuje kolem 5 ns na 1 m; povolený limit je 5,7 ns na 1 m – tj. 570 ns na 100 m. Propagation Delay slouží i jako základ pro zjištění hodnoty Delay Skew.


Delay Skew (rozdíl zpoždění)

Delay Skew určuje rozdíl zpoždění signálu na nejrychlejším a nejpomalejším páru. Na parametr Delay Skew má vliv – (1.) rozdílná délka párů; (2.) odlišnosti v materiálu (odpor, impedance atd.); (3.) působení okolního rušení. Pokud je rozdíl příliš velký, může dojít k chybné interpretaci dat v aktivním prvku. Stejně jako u PSNEXTu a PSELFEXTu je i parametr Delay Skew kritický pro protokoly, které používají pro přenos signálu všechny čtyři páry.